Điều khoản sử dụng

CAM KẾT GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ PERFETTO

Perfetto Web bao gồm nhiều trang web được điều hành bởi Perfetto.

Perfetto Web được cung cấp cho bạn của bạn đã chấp nhận mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện, ý ở đây. Việc bạn sử dụng trang web Perfetto chấp nhận của bạn để tất cả các điều khoản, điều kiện, và thông báo.

SỬA ĐỔI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Perfetto có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện, và theo đó Perfetto Web được cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí liên quan với việc sử dụng của trang web Perfetto.

LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG CÔNG TY THỨ BA

Trang Web Perfetto có thể chứa đựng những liên kết tới những website khác ("Linked Sites"). Những Trang Liên Kết này không thuộc sự kiểm soát của Perfetto và Perfetto không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ Trang Liên Kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn của bất cứ liên kết nào bên trong mỗi Trang Liên Kết, hay bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của mỗi Trang Liên Kết. Perfetto không chịu trách nhiệm cho bất cứ một sự chuyển giao nào từ bất cứ một Trang Liên Kết. Perfetto cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một tiện nghi, và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Perfetto về những trang
của bất cứ tổ chức nào với những hoạt động của nó.

KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC HÀNH VI SỬ DỤNG TRÁI PHÁP LUẬT HOẶC BỊ CẤM

Theo điều kiện sử dụng của bạn về trang web Perfetto, bạn bảo đảm với Perfetto rằng bạn sẽ không sử dụng trang web Perfetto cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản, điều kiện, và thông báo này. Bạn không thể sử dụng trang web Perfetto bằng bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm suy yếu các trang web Perfetto hoặc can thiệp với việc sử dụng của những người khác và hưởng thụ của trang Web Perfetto. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin bất kỳ có nghĩa là không cố ý thực hiện hoặc cung cấp thông qua các trang web Web Perfetto.

SỬ DỤNG NHỮNG DỊCH VỤ THÔNG TIN

Trang Web Perfetto có thể chứa những dịch vụ bảng thông báo, khu vực tán gẫu, nhóm tin, diễn đàn, cộng đồng, các trang web cá nhân, lịch, và / hoặc tin nhắn hoặc các phương tiện thông khác được thiết kế để cho phép bạn giao tiếp với công chúng hoặc một nhóm người ( gọi chung là "Dịch vụ Truyền thông"), bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ thông tin chỉ để thông báo, gửi và nhận tin nhắn và những thành phần phù hợp và liên quan đến một Dịch vụ Thông tin cụ thể. Bằng cách ví dụ, và không phải là giới hạn, bạn đồng ý rằng khi sử dụng một Dịch vụ Thông tin, bạn sẽ không:

- Lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe doạ hoặc xâm phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác.
- Xuất bản, đăng bài, tải lên, phân phối, phổ biến bất kỳ chủ đề không phù hợp, xúc phạm, phỉ báng, vi phạm, khiêu dâm, không đứng đắn hoặc trái pháp luật, tên, vật liệu hoặc thông tin.
- Tải lên tập tin có chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát những quyền đó hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết.
- Tải lên những file chứa virus, file lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm hoặc các chương trình tương tự khác có thể gây hại cho hoạt động của các máy tính khác.
- Quảng cáo hoặc cung cấp để bán hoặc mua bất cứ hàng hoá hoặc dịch vụ cho bất cứ mục đích thương mại nào, trừ khi những Dịch vụ Thông tin đó đặc biệt cho phép những thông điệp như vậy.
- Tiến hành điều tra, hoặc chuyển tiếp các cuộc thi, đề án kim tự tháp, thư dây chuyền.
- Tải bất kỳ tập tin nào được đăng bởi người sử dụng một Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết, không có thể được phân phối hợp pháp theo cách đó.
- Làm sai hoặc xoá thẩm quyền tác giả, quy phạm pháp luật hoặc các thông báo thích hợp, sở hữu hoặc nhãn về xuất xứ hoặc nguồn gốc của phần mềm hoặc tài liệu khác chứa trong một tập tin được tải lên.
- Giới hạn hoặc ngăn cấm bất cứ người nào khác sử dụng những Dịch vụ Thông tin.
- Vi phạm bất kỳ mã số hạnh kiểm hoặc hướng dẫn khác có thể được áp dụng cho bất cứ Dịch vụ Thông tin cụ thể.
- Thu thập thông tin về những người khác, bao gồm cả e-mail, địa chỉ, mà không có sự đồng ý của họ.
- Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định.

Perfetto không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, Perfetto có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ Thông tin và loại bỏ bất cứ thành phần nào tuỳ ý. Perfetto bảo lưu quyền chấm dứt sự truy cập của bạn tới bất cứ hoặc tất cả các Dịch vụ Thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất cứ lí do gì.

Perfetto bảo lưu quyền vào mọi lúc để tiết lộ bất kỳ thông tin nào là cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy định, quá trình hợp pháp hoặc yêu cầu của nhà chức trách, hoặc để chỉnh sửa, từ chối đưa lên hoặc để loại bỏ bất cứ thông tin hoặc thành phần nào, trong toàn bộ hoặc một phần, của Perfetto tuỳ ý.

Luôn luôn cẩn thận khi đưa ra bất cứ thông tin cá nhân nào về chính bạn hoặc con của bạn ở bất cứ Dịch vụ Thông tin. Perfetto không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin tìm được ở bất cứ Dịch vụ Thông tin nào và, do đó, Perfetto từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với Dịch vụ Thông tin và bất cứ hành động nào là hệ quả từ sự tham gia của bạn trong bất cứ Dịch vụ Thông tin. Người quản lý host không được uỷ quyền là người phát ngôn của Perfetto, vì thế quan điểm của họ không nhất thiết là sự phản ánh của Perfetto.

Thành phần được tải lên một Dịch vụ Thông tin có thể bị giới hạn về sinh sản, sử dụng và / hoặc phổ biến. Bạn có trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó nếu bạn tải về các tài liệu.

CUNG CẤP CHO Perfetto HOẶC ĐƯỢC ĐƯA LÊN CÁC WEBSITE Perfetto

Perfetto không yêu cầu quyền sở hữu của các thành phần bạn cung cấp cho Perfetto (bao gồm cả những phản hồi và những đề nghị, gợi ý) hoặc bài lên, tải lên, nhập vào hoặc trình Perfetto bất kỳ trang web hoặc các dịch vụ liên quan (gọi chung là "những phản hồi và những đề nghị, gợi ý"). Tuy nhiên, bằng sự đưa lên, tải lên, nhập vào, các thông tin của bạn, bạn cho phép Perfetto, các công ty chi nhánh của nó được phép cần thiết để sử dụng những thông tin đó trong mối liên hệ với những hoạt động thương mại Internet bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền được: sao lưu, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, sao chép, chỉnh sửa, dịch và sắp xếp lại những thông tin đó, và phổ biến tên tuổi của bạn trong kết nối với tài liệu của bạn.

Bồi thường sẽ không được trả đối với việc sử dụng của những thông tin, như cung cấp ở đây. Perfetto không chịu trách nhiệm đưa lên hoặc sử dụng bất kỳ những thông tin bạn có thể cung cấp và có thể loại bỏ bất cứ thông tin bất cứ lúc nào tuỳ ý của Perfetto của.

Đưa lên, tải lên, nhập vào, cung cấp thông tin của bạn, bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền liên quan đến thông tin của bạn như được mô tả trong phần này bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết cho bạn để cung cấp, đăng, tải lên, nhập vào những thông tin đó.

TRÁCH NHIỆM TỪ BỎ

THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM BÊN TRONG HOẶC SẴN CÓ TRANG WEB PERFETTO CÓ THỂ BAO GỒM NHỮNG SỰ THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY. NHỮNG THAY ĐỔI SẼ ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THÊM VÀO NHỮNG THÔNG TIN Ở ĐÂY. PERFETTO VÀ / HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CÓ THỂ CẢI TIẾN VÀ / HOẶC THAY ĐỔI TRONG TRANG WEB PERFETTO BẤT CỨ LÚC NÀO. LỜI KHUYÊN NHẬN ĐƯỢC TỪ TRANG WEB PERFETTO KHÔNG NÊN ĐƯỢC ĐƯA RA TRÊN CÁ NHÂN, Y TẾ, LUẬT PHÁP HOẶC TÀI CHÍNH VÀ BẠN NÊN HỎI Ý KIẾN CỦA NHỮNG CHUYÊN GIA THÍCH HỢP CHO NHỮNG LỜI KHUYÊN VỀ HOÀN CẢNH CỦA BẠN.

Perfetto VÀ / HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO SỰ PHÙ HỢP, SỰ ĐÁNG TIN CẬY, SỰ CÓ SẴN, HẠN ĐỊNH VÀ SỰ CHÍNH XÁC CỦA NHỮNG THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN CHỨA ĐỰNG BÊN TRONG WEB Perfetto VÌ BẤT CỨ MỤC ĐÍCH NÀO. MỞ RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT LỆ HIỆN HÀNH, TẤT CẢ ĐÓ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP "AS IS" KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO. Perfetto VÀ / HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ DO ĐÓ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN, BAO GỒM TẤT CẢ NHỮNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỘT TITLE MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ KHÔNG VI PHẠM.

MỞ RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT LỆ HIỆN HÀNH, TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO PERFETTO VÀ / HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TRỰC TIẾP, TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, TỔN HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ TỔN HẠI NÀO BAO GỒM CẢ, MÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN, TỔN HẠI DO MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN, PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC BÊN TRONG BẤT CỨ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY THI HÀNH CỦA PERFETTO, VỚI SỰ TRÌ HOÃN HOẶC SỰ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB PERFETTO HOẶC NHỮNG DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN, SỰ DỰ PHÒNG HOẶC THẤT BẠI TRONG CUNG CẤP SẢN PHẨM, HOẶC VÌ BẤT CỨ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN LẤY ĐƯỢC TỪ TRANG WEB PERFETTO, HOĂC PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB PERFETTO, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI, SƠ SUẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC MẶT KHÁC, NGAY CẢ KHI PERFETTO HOẶC BẤT CỨ CUNG CẤP CỦA NÓ ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI. VÌ MỘT VÀI / QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THIỆT HẠI DO HỆ QUẢ HOẶC DO TAI NẠN, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ ÁP DỤNG VỚI BẠN. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA PERFETTO, HOẶC VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO TRONG NÀY, CÁCH GIẢI QUYẾT DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB PERFETTO.

Liên hệ dịch vụ: admin@perfetto.com.vn

KẾT THÚC / GIỚI HẠN TRUY CẬP

Perfetto quyền, đặc quyền của mình, để chấm dứt sự truy cập của bạn để trang web Perfetto và các dịch vụ có liên quan hoặc bất cứ phần nào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo. Việc phạm vi tối đa cho phép theo quy định của pháp luật, thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước của Washington, Hoa Kỳ và bạn hướng đồng ý thẩm quyền độc quyền và địa điểm của các tòa án ở King County, Washington, Hoa Kỳ trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của trang web Perfetto. Sử dụng trang web Perfetto phép ở bất cứ quyền hạn nào không có hiệu lực cho tất cả các quy định của các điều khoản và điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn của văn bản này. Bạn đồng ý rằng không có liên doanh, hợp tác, việc làm, hoặc quan hệ môi giới nào tồn tại giữa bạn và Perfetto như là một kết quả của bản thoả thuận này hoặc việc sử dụng của trang web Perfetto. Perfetto của hiệu suất của thỏa thuận này là bị pháp luật hiện hành và những quá trình luật pháp, và không có gì chứa đựng trong bản thoả thuận này cản trở quyền Perfetto của tuân thủ các yêu cầu thực thi chính phủ, tòa án và pháp luật hoặc yêu cầu liên quan đến việc sử dụng các trang Web Perfetto hoặc thông tin cung cấp của bạn hoặc được thu thập bởi Perfetto liên quan đến việc sử dụng đó. Nếu bất kỳ phần nào của bản thoả thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi theo pháp luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn, những sự từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm nêu trên, sau đó những điều khoản sai trái hoặc không thể thực hiện được sẽ được cho là được thay thế bởi một điều khoản có hiệu lực thi hành, gần nhất với dự định của những điều khoản cũ và phần còn lại của thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực. Trừ trường hợp quy định ở đây, bản thoả thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người sử dụng và Perfetto liên quan đến trang web Perfetto và nó thay thế tất cả những liên lạc và thoả thuận trước đó và đương thời, cho dù là điện tử, nói miệng hay viết tay, giữa người sử dụng và Perfetto đối với các Perfetto Web Site. Một phiên bản in của bản thoả thuận này và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử được chấp nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này trong phạm vi cùng một chủ đề d điều kiện tương tự như các tài liệu kinh doanh khác và hồ sơ ban đầu tạo ra và duy trì ở dạng in. Đó là mong muốn của các bên thỏa thuận này và tất cả các tài liệu liên quan được in ở tiếng Anh.

CHÚ Ý VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU:

Tất cả nội dung của trang web Perfetto là: Copyright © 2011 Perfetto và / hoặc các nhà cung cấp của nó. Tất cả các quyền.

THƯƠNG HIỆU

Tên của các công ty và các sản phẩm đề cập ở đây có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Các công ty ví dụ, tổ chức, sản phẩm, người và sự kiện được miêu tả ở đây là hư cấu. Không có sự liên quan với bất kỳ công ty, tổ chức, sản phẩm, người, hoặc sự kiện là có chủ đích hoặc hàm ý.

Bất kỳ quyền không cấp phép tại đây đều được bảo lưu.

Không có sự liên quan nào với các công ty,

Căn cứ đến 17 Tiêu đề, Luật Hoa Kỳ, Mục 512 (c) (2), thông báo vi phạm bản quyền tuyên bố chủ quyền theo luật bản quyền nên được gửi đến nhà cung cấp dịch vụ được mẫu Agent. Tất cả KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN đây SẼ ĐƯỢC tôn trọng. Xem Thông báo và Thủ tục cho Làm Khiếu nại vi phạm bản quyền.

 

Enquire